Tværsam historisk set gennem 30 år

Et historisk visit gennem en 30 årig periode som forening, fra 1987 til 2017. De forskellige begivenheder er nødvendigvis kortet ned. Visse ting er glemt, andre er udeladte selvfølgeligheder, men hovedtrækkene fra social/kulturel-, over U-landsvirksomhed til oplysningsarbejdende NGO om natur, genbrug, miljø og klima, er idet store hele med for, Tværsam.

1987-1992.

Pædagogisk virksomhed på ejendommen Rosenvang, (Tværsams første navn) for to unge ledige, og i samarbejde med landsforeningen Ungdomsringen. Efter vores foreningsidé om udlejning af udstyr til klubber der så ikke selv skal investere. En succes, hvor unge på skift indsluses til AM som sidegevinst. Ungdomsringen overtager, efter aftale, senere selv projektet. (Badgemaskiner og bordtennisrobotter).

Daghøjskole på samme ejendom etableres efterfølgende, tilligemed ekstern/intern kursusvirksomhed for ledige på stedet. Dette i samarbejde med AOF MØN. Den første daghøjskole på MØN finder sted som forsøg på foreningens initiativ på Europahøjskolen Møn. Der indledes med et kortere forløb. Daghøjskole etableres herefter med AOF Møn, under lov om folkeoplysning. Et hold, to undervisere, 12 deltagere på ugebasis. Støttet af Kulturafdeling Storstrøms amt. Senere af UM, men aldrig af kommunen, denne vælger at starte projekt: ”Virksomheden MØN” for at gøre langtidsledige selvstændige erhvervsdrivende. Daghøjskolens manglende tilslutning fra Møn kommune, skyldes ”slagsmål” mellem højre (Venstre) side og venstre (Soc.) i byrådssalen. Dette gør senere at foreningen skifter navn til Tværsam, samarbejde på tværs.  Ejendommen Rosenvang sælges efter 2 sæsoner daghøjskole. Der er for stort besvær med at skaffe nødvendig kapital. UM (Undervisningsministeriet) kræver at kommunen skal være med i en 50/50 ordning, før staten vil støtte.

Efter daghøjskole ophør fortsættes i en længere periode med kurser i ”Turisme og Natur” for samme virksomheden MØN. Årsagen til daghøjskolen måtte stoppe! Der Lejes lokaler på den tidligere sukkerfabrik. Mens ejendommen rosenvang er under afvikling, etableres der enkelt kurser for ledige. Såvel som eksterne kurser på f.eks. produktionsskoler. Kurser i kommunikation, for private virksomheder og Vallø og Tåstrup kommuner (på Klintholm Havn centret). I projektperioder er der lønnet arbejdskraft fra 2-3 personer mest på deltid.

Som medlem af MS begyndes U-landsprojekter i henhold til deres daværende visionsprogram for små foreninger. Et enkeltstående i Bihar provinsen i Indien, Et ligeledes kortvarigt med ARA i Bielefeld i Tyskland, økonomisk støtte til et bistadeprojekt  i Rondonia provinsen i Brasilien. Et hovedprojekt gennem 6  år med en årlig støttesum fra 10-20.000 kr. til et projekt for HIV AIDS ramte børn i Zimbabwe. I B uhera South distriktet v/ Birchenough Bridge. En landsby og en skole støttes efter besøg af formanden og en repræsentant for Stege skole. Projektet lukker ned efter at MS beslutter en ny landestrategi og kalder sin DW medarbejder (udviklingsarbejder) hjem også på grund af problemer i Zimbabwe med præsident Mugabe, der lægger hindringer i vejen for DW ´ers og NGO´ers arbejde.

kortspilletTværsam får efter ansøgn ing til Danida støtte til oplysningsarbejde om U landsforhold. Der skal besøges diverse ældreorganisationer på Sjælland og fortælle om Danidas U-landsarbejde. Dette gøres med romanen Rødt Støv, skrevet af formanden til formålet og brugt ved oplæsning på ældre arrangementerne. Et mix mellem romanlæsning iog det at fortælle om eget projekt og Danidas arbejde generelt, efterfulgt af et amerikanske lotteri med præmier som Roman og kortspil om 2015 mål (Sorte Per). Kortspillet om 2015 målene udvikles sideløbende med ansøgninger til Danida ligesom romanen ”Rødt Støv” en flygtning krydsersit spor bliver tl i den periode og støttes økonomisk af Danida, MS, Folkekirkens Nødhjælp , FN forbundet med flere.

Nævne organisationerne får Sorte Per kortene med 2015 målene udleveret i det antal som deres støtte dækker, resten betales af Danida. Det forsøges at få de nævnte organisationer til at aftage flere kortspil og en brugsanvisning udarbejdes. Bruges som almindeligt kortspil og som sorte Per spil plus et særligt spilmåde med spørgsmål og svar til 2015 mål. Dette forsøg lykkes ikke. Vores konklusion de har for travlt med så meget andet.

Bogen Rødt Støv og Mål 2015 kortene bruges så som nævnt i forbindelse med besøg i ældreklubberne som præmie ved amerikansk lotteri.

1992 -   2014.
Der arbejdes hektisk af en lokal MØN gruppe på etablering af et kulturhus i Stege. Det er 3. kulturhus Tværsam medvirke i forsøg på at etablere. Denne gang lykkes det. En iværksættergruppe nedsættes. Stege gl. skoles hovedbygning bliver overtaget fra kommunen som kultur- og samlingssted ”Kridthuset”. Tværsam deltager ved opstart og efter en kort pauseperiode på 2 år hvor huset er forlænge om at kunne komme i gang fortsætter Tværsam i Storegade Stege og etablerer MultiKulti. En MS butik og en sammenhængende grøn café. Den afsætter en masse U-landsprodukter arbejder å forsøgsbasis med grønne madvarer, salgstræning osv. Derom lidt senere. Efter lukning af Multikulti. Der har eksisteret på diverse bevillinger efter ansøgninger fra grønne fonde i miljøministeriet. Så indtræder Tværsam i en ny bestyrelse i Kulturhuset kridthuset. Fungerer i en lang årrække i praksis som husvært/sekretariat for bestyrelsen med anskaffelse af midler fra socialstyrelsen også til en Frivilligcentral der blier en del af Husets funktioner. Efterhånden bliver det vanskeligt a skelne for udefra kommende hvad der er Tværsams funktioner og hvad der er Kridthusets på grund af den fælles ledelse og vores sekretariat for begge bestyrelser. 

I det 2 årige intermezzo med Multi Kulti der er startet på, og drives med diverse økonomiske midler fra både grønnefonde, socialfonde og beskæftigelsesmidler, samt midler fra U-landssalg. Konstant 3-4 ledige i jobtræning i de to butikker på fuld tid.  To gl.butikslokaler i et gammelt hus ker som sættes i stand af frivillige. Et socialt orienteret projekt med udslusningsjob for langtidsledige som søger at gøre dem i stand til selv at søge job og bevare det. Dette gennem vejledning, kundebetjening, indkøb og salg fra de to butikker indrettet som henholdsvis café og U-lands butik med diverse Mønske oplevelser, en rullestensbane og en dertil knyttet Mønsk kridtvæg, hvor besøgende børns udleverede rullesten kunne ende deres trilletur gennem trådbanen i butikken.

Dette intermezzo var i ca. 2 år, så er tilkudspengene brugt op og omsætningen alt for lille til faste lønninger. Et forsøg med at producere vegetariske frikadeller fra cafeens område lykkes så godt at det bliv er godkendt og klar til produktion og salg, Såkaldt vegadeller kommer i gang, men får desværre kun levnedsmiddelkontrollens godkendelse til lokalt salg på MØN. Foreningen arbejder i et år på at få en landsdækkende godkendelse. Lokalt: Brugsens personale bakker ikke op, ledelsens er ikke nok. Urtekram, den landsdækkende kæde der er forhånds- taget i ed, springer fra ved målstregen og vil foretrække et andet produkt som de anmoder os om at udvikle i stedet!

Vegadelleprojektet har 1 fuldtids caféansat i perioden, hun går efterfølgende i fast arbejde. Det lykkes at få godkendt projektet på landsplan alt for sent, ved at skrive til fødevareminister Ritt Bjerregård. Pengene er brugt op og den ansatte i caféen er væk. Selve Cafeen lider under at en aftale om madlevering fra en igangværende café bliver misligholdt tidsmæssigt af ejer og retterne er for dyre som økologiske. I vegadelleprojektet initiativtagerne mistet kampgejsten, og en har funder andet arbejde og eksperten der har opskriften er ”slidt op” på at lave mad.

Tværsam vender tilbage til Kridthuset med resten af sin sociale bevilling og medvirker økonomisk til at få etableret både ekstra toilet og køkken, samt med driftsøkonomi til kulturhuset. Fungerer derefter med fælles kontordame som sekretariat for huset, sammen med skiftende jobtræningspersoner som der samarejdes med den nye Vordingborg kommune om. Personerne har fra 6 mdr. til 2 års ansættelse på fuld tid. Omkring 20-25 personer når at komme igennem i større eller mindre forløb i Tværsams tid som sekretariat.

Et projekt med Røde Kors Vordingborg og politiet etableres. En såkaldt Offerrådgivning med cirka ti offerrådgivere bliver et resultat. Vi har på skift 4-5 rådgivere på Møn og får et mindre tilskud fra Vordingborg politi til vores lokale og vores arbejde. Både dette og forskellige socialministerielle bevillinger til en etableret af en Frivillig central under Tværsam, giver både liv i køkkenet som social café (den forlades af en ungdomsgruppe p.g.a manglende tilslutning) Økonomien sikres til forskellige aktiviteter i huset da Tværsam kan betales husleje, tilmed begynder man at fremleje lokaler og kommunen overtales til at betale for varmen som man hidtil selv har måtte dække.

Der laves udstillinger i Huset på Tværsams foranledning og i en kortere periode fungerer køkkenet som social café, med ansat frivillig køkkenleder. Ligesom værkstedet på Tværsams initiativ fungerer som arbejdsprøvning for en person der vil være guldsmed og har fortræning her, efter aftale med Møn Kommune.

Et samarbejde med Nepenthes, nuværende Verdens Skove, fører til et besøg og en ordre på havemøbler hos en samarbejdspartner i Honduras. Deres turistprojekt besøges og et prøvesæt havemøbler, designet af mønsk snedker, Thomas godkendes, og en ordre på en 18 fods container med møbler afgives. Til salg af Tværsam fra Kridthuset. Tværsam ”håber” at det netværk der er oparbejdet gennem årene, vil aftage møblerne til evt. videresalg. Men det mislykkes. Slutsalget, de sidste 20 sæt, sælges på auktion via Lazurits.com. Støtte købet hos den Honduranske cooperativ, en bæredygtig grøn virksomhed var på ca. 200.000, hvilket går nogenlunde lige op med det salg der trods alt har fundet sted. Rejsen blev foretaget, som en ferierejse af formanden og betalt af ham selv.

Tvæsam stopper så i Kridthuset, da huset af Vordingborg kommune sætter huset til salg).  Vi tilbydes nye lokaler, i det kommunen vælger skal være foreningscenter for Stege og omegn. Det siger vi ja tak til. Mens vi kæmper for at få betalt flytning, da vi betragter det som en tvangsflytning. Men i virkeligheden flytter foreningen til bedre lokaler for os.  Men ud af et fællesskab som kulturhuset var. Dette for at indgå i foreningernes hus i Lendemarke, Rødkildevej 9, på en nyt på en anden måde. 

2012 – 2013
Tværsam fortsætter sine aktiviteter dels med postadresse og kontor/lille monteringsværksted hos formanden og med mødefaciliteter i det nye foreningernes Hus. Lokaler her stillet til rådihed efter lov om folkeoplysning efter aftale med den nye Vordingborg kommune. Vi får en bevilling efter ansøgning på 99.500 fra miljøstyrelsen til et nyt oplysningsprojekt ”Balancen” som bygges op i vores værksted. Omhandlende truet natur, klima, og forurening. Udstillings præsentation finder sted på Stege bibliotek og senere et oplysningspilotprojekt på de tre mønske skoler, hvor eleverne arbejder med natur og genbrug.

Tværsam får under udstillingen på Biblioteket et tilbud om at medvirke i en udstilling på Yderzonen i Næstved. Dette med den udbyggede udstilling af ”Balancen” der blev til: Ur tid NU tid og Fremtid. Yderzonen er finansieret af 6 sjællandske kommuner under Affald+. Vores del står på udstillingen i 23 måneder hvor så Yderzonen en fornyelse som rækker ud over det vi har tilbudt-

Tværsam har haft investeret i 8 vindmølleaktier i Tøvelde møllelaug. Møllen er en ældre dame og den besluttes nu solgt. Og vi får andelsbeløbet tilbage.

Vores skænkede andel i en ko, i Græsningsforeningen Høje Møn. En ¼  Galloway ko,”passes” ved medlemskab af foreningen.

Efter vores U-landsarbejde bevares tilknytning til U-landsdelen i kraft af deltagelse i vores Bank Merkurs etablering af et U-landsudviklingsaktieselskab. Vi beslutter at investerer kr. 100.000. til udlån for etablerede U-landsvirksomheder som mangler kapital til fortsat udvikling. Dette i en pulje på i alt 15 millioner.

Der er taget beslutning i bestyrelsen om at fremtiden består dels i oplysningsarbejde om, natur, klima og genbrug, dels i at udnytte de genbrugsressourcer som foreningen selv har, eller kan skaffe, eks. emner og lageret fra det overtagede værksted, Scantin på Bissinge Mølle på MØN. Dette lager genbruges, omsmeltes efter behov og sælges til fordel for foreningens virke.

Det besluttes endvidere at støtte større initiativer som en del af den virksomhed. Nationale, som lokale der har samme formål som foreningens Agenda 21 formål, med udgangspunkt i Bruntland rapporten. På vores hjemmeside angives hvilke nationale og lokale foreninger det drejer sig om, under dem vi linker til.

Der er et årligt salg fra Butikken i Geo Centret på fra 6.000 -15.000 kr. netto. Nævnte nye drejning i henhold til en agenda 21 dagsorden, tager sit udgangspunkt i den omtalte udstilling UR tid Nu tid og Fremtid. Vi havde håbet, at denne kunne have, enten forblevet på Yderzonen, eller indgået som et initiativ på GeoCentret tidligerem, som opfølgning på vores 1. udstilling der. (En simpel, primitiv, ”raket” indrettet som en Noahs ark, ”når nu klimaet ændrer sig så meget her, må folk ty til at tage ud i rummet)

Men en selvstændig stand i GeoCentrets butik fik vi aldrig. Det blev til rent salg, som vi så også har brug for J.

I 2015 indgik vi et samarbejde med MAF Møns amatørgeologiske forening. Med hvem vi deler lokaler. Fælles berøringsflader er natur bredt, og specielt sten og fossiler, der af os anvendes ved genbrugsfremstilling, af smykker og installationer.

2014 – 2017.

Vores udstilling står nu i foreningernes hus i den pavillon, hvor vores værksted og fælles aktiviteter for de tre foreninger i huset har hjemme. Bestyrelsen har besluttet at søge afsætning, kombineret med oplysning på diverse bæredygtighedsmarkeder på landsplan, med de genbrugsprodukter vi kan tilbyde. Formandens bil indgår i planerne og er nu dekoreret herefter. Det bliver formanden, der tager rundt med en lille arbejdende stand, en pavillon, strandfane og roll up til femme af formålene oplysning og genbrugssalg

Der uddeles nu foldere der viser et andet initiativ. Det handler om at sende folk på besøg på, også nærliggende Hvide klint, og efterfølgende besøge og bearbejde egne fund på vores værksted- Det søges gennemført både lokalt, som et kombineret socialt og kreativitetsprojekt, og nationalt ved passende markeder hvor der reklameres for projektet. Til den lokale oplysningsdel har Veluxfonden, efter ansøgning bevilget 10.000 kr. Den nationale del vil formanden reklamere for på de nævnte markeder, ligesom den lille ny folder vil blive placeret på forskellige biblioteker på Sjælland.

Formænd gennem de 30 år har været Peter Nielsen Nakskov, Johnni Buch MØN, Marianne Sylvest MØN,
Kasserer gennem årene: Her har der kun været to, Susanne fra Hårbølle købmandsforretnig og nuværende formand der dækker begge poster. Med valgte revisor May Just, Nyord
Bestyrelsen er på fem medlemmer. Her har i årenes løb været få udskiftninger og nuværende bestyrelse fremgår af forsiden.
Foreningen har cirka 50 medlemmer. Der har været et stabilt antal gennem årene, med 15-20 % udskiftninger. Mest p.g.a død eller
fraflytning.
I tidlige perioder med kortere og længere forløb hvor foreningen som momsregistreret har haft midler fra projekter har der været tale om deltidsansættelse for formanden, i kortere forløb fuldtidsansættelse.
Gennem de seneste år 10-15 år har alle arbejdet som frivillig arbejdskraft. Nuværende bestyrelse består af pensionister med en enkelt undtagelse.  
Dateret 3.- februar 2017.  Et beskedent forsøg på historik for en lille i denne sammenhæng gammel forening.  Benny Rasdmusseen

 

Under Links:  Linke til www.omstillingstid.nu      yderzonen.dk    www.Køb-socialt.dk (hun skriver faktisk sådan)